Anna Irina Russell, ganadora de la Beca Exchange / L’Écart-Quebec 2022

Anna Irina Russell, ganadora de la Beca Exchange / L’Écart-Quebec 2022

Anna Irina Russell es la artista ganadora de la beca Exchange L’Écart 2022, la artista relizará una residencia de un mes en el espacio L’Écart en Quebec, Canada en 2022.

Anna Irina Russell [Barcelona, 1993] La seva pràctica artística es basa en allò lúdic com a eina d’investigació sobre els codis de comunicació i interacció. Li interessa treballar en les formes de transmetre la informació i en la manipulació d’aquesta transmissió, tot assenyalant certes estructures preestablertes a l’hora de comunicar-nos. Treballa tant amb la distorsió i el plec dels materials com habitant la interferència en les accions on interpel·la d’una manera més directa les espectadores o participants. És una de les artistes residents d’Hangar i recentment ha mostrat la seva obra en espais com La Casa Encendida, la galeria Bombon Projects, CCCB, SWAB, Fundació Suñol o Fundació Vila-Casas.

Anna Irina Russell [Barcelona, 1993] Su práctica artística se basa en lo lúdico como herramienta de investigación sobre los códigos de comunicación e interacción. Le interesa trabajar en las formas de transmitir la información y en la manipulación de esa transmisión, señalando ciertas estructuras preestablecidas a la hora de comunicarnos. Trabaja tanto con la distorsión y el pliegue de los materiales como habitando la interferencia en las acciones donde interpela de una forma más directa a las espectadoras o participantes. Es una de las artistas residentes de Hangar y recientemente ha mostrado su trabajo en espacios como La Casa Encendida, la galería Bombon Projects, CCCB, SWAB, Fundació Suñol o Fundació Vila-Casas.

Anna Irina Russell [Barcelona, 1993] Her artistic practice uses play as a tool for her research on codes of communication and interaction. She is interested in working on the ways to transmit information and the manipulation of that transmission, through the emphasis of certain pre-established structures when we communicate. She works with both the distortion and folding of her materials, as well as inhabiting the interference in actions where she questions the spectators or participants in a more direct way. Anna Irina is one of Hangar’s resident artists and has recently shown her work in spaces such as La Casa Encendida, Bombon Projects gallery, CCCB, SWAB, Fundació Suñol and Fundació Vila-Casas.